پرنده خبری←Bird News کلماتی که از دهانتان بیرون می ایند ویترین فروشگاه شعور شماست **** ** * چشم به راهم آقا نبودنت ، راز برون افتاده ای ست که هر جمعه در حنجره ام بغض می شود ، وقتی غروب می شود ، و من هنوز چشم در راهم ... http://creationbird.mihanblog.com 2020-05-25T06:03:06+01:00 text/html 2014-01-02T08:01:53+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp عکسهای هولناک مقایسه جنایات هیتلر و اسرائیل!!18+ http://creationbird.mihanblog.com/post/1919 <div align="CENTER"><div align="RIGHT"> <div style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-size:14px;"><strong>عکسهای هولناک مقایسه جنایات هیتلر و اسرائیل</strong>!!</span></div> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#FF0000;"><strong>توجه: </strong></span>کسانی که دارای عواطف رقیقی هستند عکسها را تا آخر نگاه نکنند!!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">باز هم از اینکه احساسات شما عزیزان را جریحه دار می کنم پوزش می طلبم هدف فقط افشای چهره&nbsp; واقعی غرب ، مسیحیت و مدعیان دروغین مهر ، محبت و صلح ، و توهین کنندگان به مقدسات اسلام عزیز است!</span></span></p> </div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://bayanbox.ir/id/9029693057326696900" width="626" height="187"></span></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:10px;">عکس سمت راست مربوط به جنایت اسرائل در فلسطین و سمت چپ مربوط به جنایات جنگ دوم جهانی است!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#FF0000;">قبل از اینکه همه عکسها را ببینید به چند نکته مهم توجه داشته باشید: </span></span></p> <ol><li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">ط<span style="color:#000000;">بق آمار خود غربیها در طول جنگ جهانی اول </span><strong><span style="font-size:12px;"><span style="color:#0000CD;">حدود 20 ملیون نفر کشته و ناپدید</span><span style="color:#0000CD;"> </span></span></strong><span style="color:#000000;">شدند و در طی جنگ جهانی دوم </span><strong><span style="font-size:12px;"><span style="color:#0000CD;">بیش از ۷۰ میلیون </span></span></strong><span style="color:#000000;">نفر کشته شدند!</span></span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 14px;">صاحبان این جنایات&nbsp; و خشونت ها مسلمان نیستند بلکه مسیحی و یهودی اند!! و این جنایات اولین و آخرین جنایت آنها نبوده و نیست! و تاریخ بشریت پر است از این گونه وقائع! </span></span></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">این جنایات مربوط به عهد ماقبل تاریخ نیست!!! بلکه مربوط به قرن 20 و 21 ، قرن مظلومیت&nbsp; «آزادی» و «حقوق بشر» است!</span></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">هیچ دین الهی ، نه یهود ، نه مسیحیت و نه&nbsp;اسلام&nbsp; به جنایتهای اینچنینی و&nbsp; مانند آنچه در سوریه ، عراق ، پاکستان و... از مسلمان نماهای تکفیری وهابی شاهد هستیم، دستور نمی دهد! مگر اینکه تحریفی در آن دین صورت گرفته باشد!</span></li><li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">منشأ این جنایت ها</span><strong><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; </span><span style="color:#0000FF;">دین و کتاب آسمانی تحریف شده مشترک بین آنها </span></span></strong><span style="color:#000000;">(</span><span style="font-size:12px;"><strong><span style="color:#0000FF;">عهد قدیم کتاب مقدس یهود و مسیحیان</span></strong></span><span style="color:#000000;"> ) و </span><strong><span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: 12px;">سنتهای آبا و اجدادی ناشی از تحریف</span></span></strong><span style="color:#000000;">!! است!&nbsp;</span></span> </li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هیتلر&nbsp; بزرگترین قربانی جنگ تبلیغاتی بعد از پایان جنگ جهانی است چون هر چه جنایت در جنگ صورت گرفته را به او نسبت می دهند! (نمونه بارز آن افسانه هلوکاست است) هر چه صفاک و خونریز در جهان پیدا می شود را با او مقایسه می کنند! در حالی که جنایات طرف پیروز به هیچ وجه کمتر از جنایات هیتلر نبوده و نیست! (نمونه بارز آن حمله هسته ای آمریکا به ژاپن است) فقط فرقشان در این است که هیتلر هم در جنگ سخت شکست خورد و هم در جنگ نرم! </span></span></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">این نکته را هم توجه داشته باشید که ما طرفدار هیتلر نیستیم&nbsp; چون به نظر ما </span><span style="color:#008000;">«سگ زرد برادر شغال است!!!» </span></span></li></ol> <div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-size:12px;">عکسهای سمت چپ اعمال نیروهای هیتلر رو نشون میده و سمت راست اسرائیل:</span></span></p> </div></div> <div align="CENTER"> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/bceoz9i0v3gouhj899jg.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/xshbnqv3pcnktxrdc8f3.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-001.jpeg" width="503" height="155"></span></p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/2mcfr8ixb6gm09hg1uz.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p>&nbsp;<p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/15l23rfz4vguwkkj4egn.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/pkaptvxdumvtev7wp1p2.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/0yshwz6xio1t6wwgtw0.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/9nozx3sixvtnmjicafn0.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/k7rgzerngonfa1i7ycmo.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/j37unznanu6hvosouy6t.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-019.jpeg" width="511" height="195"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-021.jpeg" width="518" height="186"></span></p> <p>&nbsp;</p>&nbsp;<p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/mds7n05lpjll1i15ts2p.jpg"></span></p> <p><span style="font-size:14px;">&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-022.jpeg" width="491" height="198"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/nvcons0wfnnendqd4ba.jpg"></span></p> <p><span style="font-size:14px;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-023.jpeg" width="504" height="192"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><span class="image-wrapper"><span class="advance-link"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-016.jpeg" width="538" height="209"></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-018.jpeg" width="501" height="242"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/19ej7fqe4kvfg0jhekue.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/gzz2yrei5j51rdf3gr51.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/zt9jy0e1vv23g5r6jmq9.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/it0sxlu3dogobbukaia.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.clip2ni.com/thumbs/http://up.clip2ni.com/i/images/l8xduq6xczs2xkj2566.jpg"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-020.jpeg" width="520" height="196"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-009.jpeg" width="517" height="241"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-011.jpeg" width="538" height="180"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-013.jpeg" width="529" height="237"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-014.jpeg" width="538" height="177"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-015.jpeg" width="538" height="290"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-010.jpeg" width="538" height="182"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-017.jpeg" width="538" height="188"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><img alt="" src="http://www.afkarnews.ir/images/docs/000125/n00125086-r-b-012.jpeg" width="538" height="182"></span></p> <p>&nbsp;</p> <div align="RIGHT"><span style="font-size:14px;">این عکسها مربوط به جنایت و خشونت مسلمانان نیست!<br>کدوم انسانیه که از دیدن این صحنه ها ناراحت نشه و باز هم ادعای حقوق بشر غرب&nbsp;مسیحی رو باور کنه؟ ادعای صلح طلب بودن و با محبت بودن مسیحیت رو باور کنه!؟؟ </span></div></div><br>&nbsp;(برگرفته شده از 313havvari.blog.ir)<br> text/html 2014-01-02T07:40:39+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp مترجم آنلاین متن برای رایانه + دانلود http://creationbird.mihanblog.com/post/1918 <div id="docDiv3TitrMain" align="center"><font size="4"><b>مترجم آنلاین متن برای رایانه + دانلود</b></font></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv4Lead" align="justify"><div id="docDiv4LeadTitle"><br></div></div><div id="docDiv6Publish" align="justify"><div id="doc_div28"><br></div></div><div id="docDiv1" align="justify"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <span class="fancyzoom"><img src="http://arshnews.ir/images/pixel.gif" width="17" height="24"> </span> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000185/n00185171-t.jpg" alt="مترجم آنلاین متن برای رایانه + دانلود" title="مترجم آنلاین متن برای رایانه + دانلود" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="160" hspace="0"></div></div></div><div align="justify"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">دیگر برای ترجمه متون انگلیسی نیازی به یادگیری کلمات نیست، شما می توانید وظیفه ترجمه متون را به این نرم افزار</span></span><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"> قدرتمند</span></span><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"> </span></span><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;">Ace Translator واگذار کنید. برنامه قادر است، با سرعت بالا لغات و متون شما را به زبان های زنده دنیا ترجمه کند. برنامه از زبان هایی چون: فارسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی، روسی و ... پشتیبانی می کند. همچنین برنامه قادر است، انواع متون از قبیل: ایمیل ها، گفتگوها، صفحات وب، نامه ها و ... را با سهولت ترجمه کند. همان گونه که در ابتدا ذکر شد، برای استفاده از این نرم افزار حتما باید به اینترنت دسترسی داشته باشید. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: سرعت بالا در ترجمه متون طولانی، امکان تهیه نسخه چاپی از متون، پشتیبانی از زبان های زنده دنیا و ... اشاره کرد.</span></span><br><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/10/1886265_910.rar"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px;"><span style="font-size: 12pt; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); background-color: rgb(255, 255, 224);"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/10/1886272_363.jpg">برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید</span></span></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 10pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 13px; line-height: 23px;">ورژن:&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-size: 13px; line-height: 23px;">Ace Translator 11.5</span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: 13px; line-height: 23px; color: rgb(75, 0, 130);">حجم نرم افزار: 2.4 مگابایت</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: 13px; line-height: 23px;"><br></span></div> text/html 2014-01-02T07:30:37+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp ماجرای پنجره بالای قبه پیامبر (ص)+عکس http://creationbird.mihanblog.com/post/1917 <div id="docDiv3Titr" align="center"><div id="docDiv3TitrMain"><font size="4"><b>ماجرای پنجره بالای قبه پیامبر (ص)+عکس</b></font></div></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv4Lead" align="justify"><div id="docDiv4LeadTitle"><br></div></div><div id="docDiv1" align="justify"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <span class="fancyzoom"><img src="http://arshnews.ir/images/pixel.gif" width="17" height="24"> </span> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000185/n00185233-t.jpg" alt="ماجرای پنجره بالای قبه پیامبر (ص)+عکس" title="ماجرای پنجره بالای قبه پیامبر (ص)+عکس" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="399" hspace="0"></div></div></div><div align="justify"><br>چندی پیش توسط یك سایت لبنانی شایع شده بود كه وهابیون قصد داشته اند گنبد را خراب كنند كه ناگهان برقی از آسمان می جهد و به فردی كه بالای گنبد به قصد اجرای این مسئولیت خطیر رفته میخورد و همانجا به درك واصل میشود. لذا وهابیون یك قبرمانند به یادبود خوش خدمتی! او روی گنبد پیامبر درست میكنند. یا داستان سرائی های دیگری که برخی ساخته و پرداخته بودند !<br><br>تا مدتی این ماجرا نقل مجالس مختلف وهابی شده بود و مستمسكی برای به سخره گرفتن اعتقادات شیعیان! اما واقعیت قضیه چیز دیگری است كه وهابیون اشاره ای به آن نمیكنند:<br><br><br>در زمان عثمان خشكسالی شده بود. مردم به خانه عایشه رفتند تا از او بخواهند برای نزول باران دعا كند. عایشه گفت: به قبر پیامبر متوسل شوید و از پیامبر بخواهید برای شما طلب باران كند. روزنه ای را از سقفی كه برای پیامبر ساخته اید به سوی آسمان باز كنید تا آسمان با دیدن قبر پیامبر ابرهای رحمت الهی را به خود جذب كند.<br><br>مردم این كار را كردند و باران هم بارید. مردم پنجره ای در جای آن روزنه ساختند و تا قرنهای نهم رسم مردم این بود كه هر گاه خشكسالی بود و مردم نماز استسقاء میخواندند این پنجره را باز میكردند و البته نتیجه خوبی هم میگرفتند.<br><br>تا این كه قبه خضراء در زمان عثمانی ساخته شد و به خاطر ویژه بودن این روزنه شكل و شمایلی هم به آن دادند كه از دور شبیه قبر به نظر میرسد.<br><br>جالب است بدانید از زمانی كه وهابیان آمده اند اجازه نمیدهند این پنجره هنگام نماز استسقاء باز شود! خودتان میدانید چرا... </div> text/html 2014-01-01T07:05:50+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp ذهن خوانی + آموزش و تصاویر2014 http://creationbird.mihanblog.com/post/1916 <div id="docDiv3TitrMain" align="center"><b><font size="4">ذهن طرف مقابلتان را بخوانید! + آموزش و تصاویر</font></b></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv4Lead" align="justify"><div id="docDiv4LeadTitle"><br></div></div><div id="docDiv6Publish" align="justify"><div id="doc_div28"><br></div></div><div id="docDiv1" align="justify"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <span class="fancyzoom"><img src="http://arshnews.ir/images/pixel.gif" width="17" height="24"> </span> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000184/n00184702-t.jpg" alt="ذهن طرف مقابلتان را بخوانید! + آموزش و تصاویر" title="ذهن طرف مقابلتان را بخوانید! + آموزش و تصاویر" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="233" hspace="0"></div></div></div><div align="justify">آیا می خواهید بدانید در ذهن طرف مقابل شما چه می گذرد؟و یا بدانید کسی در حال دروغ گفتن است یا نه؟آیا می خواهید رفتار خود را نسبت به دیگران بهبود ببخشید؟ و در جلسات کاری خود همواره پیروز میدان باشید؟ <br></div><p align="justify">همه ما دوست داریم ، روابطی مؤثر و کارآمد برقرار کنیم. همه ما مشتاق آنیم که در تعامل با همراهانمان، زنگ خطرهایی را پیش از آنی که دیر شده باشد بشنویم و زودتر بدانیم که عزیزانمان آزرده اند.&nbsp;</p><div align="justify">&nbsp;</div> <p align="justify">اهمیت زبان بدن زمانی آشکار می شود که بدانیم حدود ۹۳% از تأثیر و پیام در حالات بدنی، حرکات اندامی، لحن و آوا، نشانه ها و سمبل ها و نوع بهره مندی ما از اشیاء نهفته است و کلام صرفاً از ۷% امتیاز برخوردار است. و نیز بدانیم که زبان بدن برخلاف کلام، خاستگاهی روحی و روانی دارد و کاملاً غیر ارادی است. از همین روی در مشاغلی از جمله پلیس، قضاوت، مصاحبه های حرفه ای کاری و امثال شان، چنانچه تضادی میان پیام های صادره از زبان بدن و کلام مشاهده شود، آنچه ملاک تشخیص قرار می گیرد زبان غیرارادی بدن است.</p><div align="justify">با این اوصاف اگر می خواهید بدانید در این دوره و زمانه‌ چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ ، روان‌شناسان به شما می گویند : کافی است فقط یاد بگیرید زبان بدن آدم‌ها را بخوانید.<br><br>&nbsp;حالا دریچه می خواهد راز های ناگفته ی " زبان بدن " را برای شما برملا کند.<br><br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">1.چشم ها چه می گویند؟</span></span><br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به بالا:</span> فکر کردن، در حال ترسیم یک موقعیت یا شکل ذهنی، آماده شدن برای سخنرانی یا مرور کلمات، سر رفتن حوصله از توضیحات زیاد فردی که در حال حرف زدن است.<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به بالا و چپ</span>: یادآوری خاطره<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به بالا و راست:</span> ساختن یک شکل ذهنی<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به پشت‌سر طرف مقابل</span>: این معمولا نشانه خجالتی و کم‌رو بودن است و گاهی نشانه قضاوت کردن همراه با عصبانیت<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به پایین: ا</span>طاعت و فرمانبرداری و همچنین احترام در بعضی فرهنگ‌ها<span style="font-weight: bold;">؛</span> مخصوصا وقتی دو جنس مخالف می‌خواهند با هم صحبت کنند. <br>گاهی نیز بیانگر احساس گناه و شرمندگی است.<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به پایین و سمت راست: </span>تحت تاثیر شدید احساسات درونی<br><br></div><div align="justify"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/27/1850861_747.jpg"></div><div align="justify"><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به پایین و سمت چپ:</span> صحبت کردن درباره روابط شخصی<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه به اطراف</span>: مکان‌‌یابی و ارزیابی موقعیت و راحت نبودن و میل به فرار<br><br><span style="font-weight: bold;">اگر چپ را بیشتر نگاه کند</span>: یادآوری یک صدا یا گوش دادن به یک حرف<br><br><span style="font-weight: bold;">اگر راست را بیشتر نگاه کند:</span> دروغ گفتن یا طفره رفتن<br><br><span style="font-weight: bold;">حرکات افقی چشم:</span> دروغ گفتن و حیله، خوشحالی و بی‌قراری، دنبال تصویری گشتن که از نگاه مخفی است.<br><br><span style="font-weight: bold;">زل زدن:</span> هیجان، دنبال تماس چشمی و جلب توجه و شناخت. اگر به بالا زل بزند، نشانه حواس‌پرتی است.<br><br><span style="font-weight: bold;">نگاه‌های فراری:</span> نگاه گذرا می‌تواند نشانه‌ای از فرار کردن از یک موقعیت یا فرد باشد یا اینکه این فرد به دنبال شکار موقعیتی برای زدن حرفی است. گاهی این نگاه‌ها نشانه افسردگی و ناراحتی از موقعیتی هستند.<br><br>&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"></span><br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">2. ابروها چه می گویند&nbsp; ؟</span></span><br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);">&nbsp;</span><br><span style="font-weight: bold;">ابروهای اخم‌کرده: </span>ابروی اخم‌کرده چشم‌ها را مخفی می‌کند؛ چین و چروک به پیشانی می‌اندازند و این حالات را منعکس می‌کنند ،&nbsp; قرار گرفتن در محیطی نامطلوب و اذیت شدن. این ابرو می‌تواند نشان‌دهنده شخصیت‌های غالب هم باشد.<br><br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;">ابروهای بالا‌رفته</span>: به طور کلی وقتی فردی شگفت‌زده می‌شود، ابروهایش به سمت بالا می‌رود. این حالت باعث باز شدن بیشتر چشم‌ها برای بهتر دیدن آنچه اتفاق افتاده یا خواهد افتاد، است. هر چه شگفت‌زدگی بیشتر باشد ابروها بالاتر می‌روند، بنابراین این حالت می‌تواند نشان‌دهنده:<br>داشتن سوال و گاهی داشتن حالت اطاعت (برخلاف حالت ابروی اخم‌کرده) باشد. همچنین این حالت می‌تواند این جمله را به ذهن بیاورد که من جایی را نگاه نمی‌کنم که اجازه ندارم.<br><br></div><div align="justify"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/27/1850876_107.jpg"></div><div align="justify"><br><span style="font-weight: bold;">فقط یک ابروی بالا‌رفته:</span> این ژست را همه نمی‌توانند اجرا کنند و اغلب تمرین می‌خواهد. این حالت نشانه اینهاست: دهن‌کجی، شک و تردید داشتن (مثل اینکه بگویید: تو مطمئنی؟) وقتی دیگران در حال صحبت کردن هستند.<br>اما ابرویی که کمی بالا رفته، نشانه ترس، تعجب و گاهی همدردی با موضوعی است که فرد در حال شنیدن‌اش است و زیاد مطلوب نیست.<br>ابرویی که پایین افتاده، می‌تواند نشانه عصبانیت، ناراحتی از وضعیت موجود، داشتن اضطراب و احساس بد باشد.<br>ابرویی که بالا و پایین می‌رود: علامت شناخت و خوشامدگویی است و حتی در میمون‌ها و گوریل‌ها هم دیده می‌شود! اگر ابرو با سرعت زیاد بالا و پایین برود، می‌تواند این جمله را در ذهن تداعی کند: «تو چی درباره‌اش فکر می‌کنی؟»<br><br>&nbsp;<span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);">3.موها چه می گویند؟</span></span><br>&nbsp;<br><span style="font-weight: bold;">موی مردانه:</span> مردها به نسبت زنها، مدل موهای محدودتری دارند اما در مردان، موهای خیلی کوتاه می‌تواند نشان پرخاشگری و عصبانیت باشد و این احساس هم ریشه در تصورات ما از محیط‌های ارتشی دارد که در آن، مردان موهای بسیار کوتاهی دارند. موهای مردانه بلند، به طور کلی، حالت افتادگی و فروتنی را به ذهن می‌آورند.<br><br><br><span style="font-weight: bold;">موهای مردانه بلند اما نامرتب</span><span style="font-weight: bold;">:</span>می‌تواند نشانه‌های مختلفی داشته باشد؛ مثل بی‌توجهی به اطراف، کمبود اعتماد به نفس، طغیانگری نسبت به محیط و قوانین رایج و شخصیتی متفاوت داشتن.<br><br><br></div> <div align="justify"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/27/1850867_793.jpg"></div><div align="justify"><br><span style="font-weight: bold;">موهای زنانه: </span>زنان مدل موهای بسیار زیادی دارند اما آنها را هم می‌توان به ۲ گروه کلی کوتاه و بلند تقسیم کرد. <br><br>موهای بلند: صورت زنان را می‌پوشاند و حتی گاهی مانع دیدن چشم‌هایشان می‌شود و اصولا زنانی که می‌خواهند پنهان از دیگران باشند و مخصوصا می‌خواهند احساسات‌شان را پنهان کنند، این مدل را انتخاب می‌کنند. می‌توان مدل موی بلند برای زنان را هم نشانه‌ای از عدم اعتماد به نفس و استقلال دانست.<br><br>موهای کوتاه زنانه: وقتی زنان موهایشان را کوتاه می‌کنند اولین نشانه‌هایی که به ذهن می‌رسد، شباهت پیدا کردن به مردان است، ابراز عدم علاقه به توجه مردانه و یک نوع شورش ضد دنیای زنانه. به‌طور نمونه این نوع مدل مو می‌تواند نشان از وجود زنانی در کودکی او بوده که رفتار خوبی نداشته‌اند.<br><br><span style="font-weight: bold;">مویی که از پشت بسته شده: </span>خواستار توجه و جلب‌نظر بودن، به رخ کشیدن و نمایش دادن بیشتر صورت و حالت‌هایش، علاقه‌مند به روابط اجتماعی. این مدل می‌تواند نوعی حالت تهاجمی را هم نشان دهد که باعث کم شدن نگاه طرف مقابل شود.<br>نوازش کردن مو:به خود بالیدن، ژست رایج آدم‌های خواستار نوازش.<br>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">4. لپ ها چه می گویند؟</span></span><br>&nbsp;<br><span style="font-weight: bold;">اگر لپ‌ها پر و خالی شوند</span>: نشانه عدم رضایت است.<br><br><span style="font-weight: bold;">اگر لپ‌ها به داخل کشیده شوند: </span>نشانه ناراحت بودن است. <br><br></div><div align="justify"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/27/1850868_173.jpg"></div><div align="justify"><br><span style="font-weight: bold;">اگر لپ‌ها در حالت بادشده باقی بمانند:</span> با عدم اطمینان از آینده را نشان می‌دهند یا خستگی خیلی زیاد .<br><br>ا<span style="font-weight: bold;">گر لپ‌ها قرمز شوند:</span> نشانه کلاسیکی از خجالت کشیدن است.<br><br><span style="font-weight: bold;">اگر فردی لپ‌های خودش را لمس کند: </span>نشانه نگرانی از اتفاقی است که ممکن است بیفتد؛ خصوصا اگر دهان فرد باز باشد.<br>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">5. چانه ها چه می گویند؟</span></span><br>&nbsp;<br><span style="font-weight: bold;">چانه را در دست گرفتن: </span>حمایت کردن از خود، مطیع و فروتن بودن و گاهی البته نشانه خجالت و شرمندگی است.<br>چانه را به جلو حرکت دادن: لج‌بازی و به جنگ طلبیدن.<br><br><span style="font-weight: bold;">ضربه زدن به چانه</span>: عمیق فکر کردن.<br><br><br><br><span style="font-weight: bold;">لمس چانه</span>: وقتی شما از نظر احساسی با موضوعی موافق‌اید اما از نظر منطقی مخالف، چانه‌تان را در دست می‌گیرید؛ انگار که به نوعی بخواهید تعادل سرتان را حذف کنید تا نیفتد.<br>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">6 .بینی چه می گوید ؟</span></span><br>&nbsp;<br><span style="font-weight: bold;">بینی باز:</span> وقتی که سوراخ بینی باز است می‌تواند نشانه آماده شدن برای دعوا و احساس نارضایتی باشد.<br><br><span style="font-weight: bold;">بینی چروک‌خورده:</span> بینی می‌تواند با بیرون دادن لب‌ها حالت چروکیده به خود بگیرد که نشان‌‌دهنده استشمام بوی بد، شنیدن یک پیشنهاد بد، ادای استشمام یک بوی بد را درآوردن (یعنی که چه چیز تهوع‌آوری!) و فکر کردن درباره موضوع ناخوشایندی باشد.<br><br><span style="font-weight: bold;">فین‌فین کردن:</span> این حالت را زمان سرماخوردگی بسیار می‌بینید اما می‌تواند نشانه‌های دیگری هم داشته باشد: سرما، ناراحتی از موضوعی و نفرت.<br></div><div align="justify"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/27/1850864_150.jpg"></div><div align="justify"><br><br><span style="font-weight: bold;">دست کشیدن به بینی</span>: دست کشیدن به کناره‌های بینی، نشانه عدم رضایت و موافق نبودن با تصمیمی است که در حال تایید شدن است. علاوه بر اینها می‌تواند نشانه استشمام بوی بد یا دنبال بویی آشنا گشتن باشد. به این حالت‌ها اضافه کنید: نشانه فردی که در حال دروغ گفتن است. فردی که دروغ می‌گوید، رگ‌های درون بینی‌اش گشاد می‌شود و در نتیجه، بینی‌اش بزرگ‌تر و قرمز می‌شود و فرد تحریک می‌شود به لمس کردن و خاراندن بینی.<br>اما اگر کسی پل بینی‌اش را فشار بدهد یعنی در حال ارزیابی فردی یا موضوعی است یا احساس منفی نسبت به موقعیتی دارد که در آن قرار گرفته. البته بعضی از افراد، این عمل را از روی یک عادت انجام می‌دهند وقتی در حال فکر کردن هستند.<br>&nbsp;<span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);">7. لب ها چه می گویند؟</span></span><br><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><br><span style="font-weight: bold;">لب‌های جداشده:</span> علامت میل به صحبت یا آمادگی صحبت را داشتن، به اضافه در فکر و خیال خود بودن.<br><br><span style="font-weight: bold;">لب‌های چروکیده و جمع</span>: مخصوصا اگر این لب‌ها با دست لمس شوند، نشان نامطمئن بودن و اضطراب است.<br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;">لب آویزان:</span> اگر لب‌ها آویزان باشد و به هم فشرده شود، یعنی فرد می‌خواهد خودش را از زدن حرفی منع کند؛ حرفی که کم مانده بیرون بپرد: «اگر حرف بزنم حرفم مورد توجه قرار می‌گیرد اما نباید چیزی بگویم.» اگر لب‌ها به هم فشرده نشوند، نشانه ناامیدی است: «می‌خواهم حرفم را بزم اما باید صبر کنم.»<br><br><span style="font-weight: bold;">حرکت لب‌ها به سمت بالا:</span> حالت دهن‌کجی و انزجار از عملی را نشان می‌دهد؛ مخصوصا اگر با صدای خنده‌ای کوتاه همراه باشد. این حالت بدون تغییر در حالت چشم‌ها می‌گوید که طرف درحال تمسخر است!<br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;">پایین آمدن لب‌ها: </span>ناراحت بودن از موضوعی یا در موقعیتی نامطلوب‌ قرار گرفتن. البته آدم‌هایی که همیشه ناراحتند، کم‌کم لب‌هایشان به همین شکل درمی‌آید.<br><br><span style="font-weight: bold;">تو بردن لب‌ها:</span> اگر لب‌ها به سمت داخل کشیده و منقبض شود، می‌تواند یک خنده بی‌حوصله یا شروع حالتی عصبی را نمایش بدهد؛ مخصوصا اگر چشم‌ها برق بزند و تنگ شود.<br><br><span style="font-weight: bold;">حرکت دادن لب‌ها: </span>اگر حرکت بدون همراهی صدایی باشد، می‌تواند تمرین حرف زدن در یک شرایط خاص باشد یا مطمئن نبودن و رهایی از استرس؛ مخصوصا اگر ابروها هم با لب‌ها حرکت کنند.<br><br><span style="font-weight: bold;">برآمده کردن لب‌ها:</span> اگر لب بالا جلوتر باشد، بیشتر احساس گناه را نشان می‌دهد. اما اگر لب پایین جلوتر باشد، نامطمئن بودن و عدم تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. اگر لب‌ها در این حالت با دست‌ها نوازش شوند، انگار که فرد می‌خواهد بگوید: «می‌خواهم یک چیزی بگویم اما مطمئن نیستم.»<br><br><span style="font-weight: bold;">ضربه زدن به لب: </span>عصبانی بودن، استرس داشتن (خصوصا زمان دیدن فیلم).<br><br><span style="font-weight: bold;">لب معمولی: </span>نشانه آرامش در فرد است..<br>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">8. رنگ صورت چه می گوید؟</span></span><br>&nbsp;<br><span style="font-weight: bold;">صورت قرمز: </span>احساسی شدن، شرم، هیجان‌زده‌بودن، عصبانیت و همچنین می‌تواند اخطاری باشد به دیگران که باید ساکت شوند!<br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;">صورت سفید:</span> احساس سرما، کم‌خونی و همچنین ترس.<br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;">صورت آبی:</span> احساس سرما و ترس خیلی زیاد می‌تواند صورت افراد (خصوصا سفیدترها را) به آبی متمایل کند.<br><br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0); font-weight: bold;">9. دندان چه می گوید ؟</span><br>&nbsp;<br><span style="font-weight: bold;">گزیدن: </span>دندان‌ها ۳ کار اصلی دارند؛ گزیدن، پاره کردن و‌آسیاب کردن. نشان دادن دندان‌ها در حالت به هم کشیده شدن (دندان‌قروچه) می‌گوید: «من می‌خواهم فردی یا موقعیتی را مورد تهاجم قرار بدهم» و با این کار، ترس در دیگران ایجاد می‌کند.<br>این حالت در بچه‌ها وقتی عصبانی می‌شوند بیشتر دیده می‌شود اما اگر در آدم‌بزر‌گ‌ها دیده شود، نشانه نامعقول بودن و غیرمنطقی عمل‌کردن است. این حالت همچنین می‌تواند نشانه توجه و مهربانی نسبت به کسی باشد؛ مخصوصا وقتی بچه‌ای شما را احساساتی می‌کند.حیوانات، این حالت را ایجاد می‌کنند برای اینکه وانمود کنند می‌خواهند حمله کنند یا با نشان دادن دندان بگویند که وارد دوران بزرگسالی شده‌اند.<br><br><span style="font-weight: bold;">خندیدن: </span>نشان دادن دندان‌ها هنگام خنده بیانگر چند حالت مختلف است: لذت بردن خیلی زیاد، اعتماد به نفس زیاد شخص.<br>سر و صدا ایجاد کردن: دندان‌ها می‌توانند سر و صدا هم ایجاد کنند؛ البته به کمک لب و آب دهان و … که علاوه بر اینکه می‌تواند یک عمل عادتی باشد، می‌تواند بسته به شرایط نشان‌دهنده این موقعیت‌ها هم است: عصبانیت، لرزیدن و احساس سرما، ترس، فکر کردن.<br><br><span style="font-weight: bold;">ضربه زدن به دندان:</span> بعضی از افراد عادت دارند با ناخن به دندان‌هایشان ضربه بزنند که بیشتر صدایی در دهان خود شخص ایجاد می‌کند که اگر آهسته باشد، نشانه تفکر است و اگر با شدت باشد، نشانه: خشم و بی‌علاقگی به فضا یا فردی در مکان یا فکر کردن به موضوعی ناخوشایند است.<br><br><span style="background-color: rgb(255, 165, 0);"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;10. زبان بدن چه می گوید ؟</span></span><br><br><span style="font-weight: bold;">زبانی که بیرون‌ آمده یا به محلی از لب چسبانده شده: </span>بی‌ادب بودن، لجاجت، خستگی در کردن، کاری را با سختی به پایان رساندن (مخصوصا با همراهی لب و دهن کج‌شده)، بچه‌بازی درآوردن،<br><br><span style="font-weight: bold;">لیس زدن لب‌ها</span>: این حالت نشان‌دهنده قرار گرفتن در موقعیتی مطلوب باشد؛ مثل دیدن یک غذای خوشمزه در وقت گرسنگی.<br>گزیدن زبان: یادآوری کاری که باید انجام می‌شده اما نشده، ترساندن دیگران از عواقب کارشان (مثل مادرانی که با این حرکت بچه‌ها را تهدید می‌کنند.)<br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;"></span></div><div align="justify"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/27/1850866_715.jpg"></div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify"><span style="font-weight: bold;">زبان درون دهان:</span> اگر دهان فرد بسته باشد و او زبانش را داخل لپش فرو ببرد، نشانه فکر کردن، نامطمئن بودن از کاری که فرد انجام داده یا قرار است انجام بدهد و چیزی از این قبیل است. اما اگر زبان به دندان‌های جلویی فشار داده شود، می‌تواند نشانه دلهره و عدم اطمینان باشد. </div> text/html 2014-01-01T06:45:32+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp ماهی های تایلندی شاهکار خلقت 2014 +عکس http://creationbird.mihanblog.com/post/1915 <div id="docDiv3Titr" align="center"><div id="docDiv3TitrMain"><font size="3"><b>&nbsp;ماهی های تایلندی شاهکار خلقت 2014 +عکس</b></font></div></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv4Lead" align="justify"><div id="docDiv4LeadTitle">یک عکاس حرفه ای تایلندی با دیدن ماهیانی جالب، تصمیم می گیرد از آنها عکاسی کند و نتیجه کار او می شود مجموعه ای از پرتره های فوق العاده از ماهیانی چشم آبی و لاغر که به «سیامی» شناخته می شوند.</div></div><div id="doc_div33" align="justify">این رنگ های بازیگوش در آب، نتیجه دو ایده است؛ ایده ای که رنگا-رنگ کرده این آبزیان را و ایده ای که این بازی رنگین را به تصویر کشیده!<br><br><div><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103815_839.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"></div><br>&nbsp;یک عکاس حرفه ای تایلندی با دیدن ماهیانی جالب، تصمیم می گیرد از آنها عکاسی کند و نتیجه کار او می شود مجموعه ای از پرتره های فوق العاده از ماهیانی چشم آبی و لاغر که به «سیامی» شناخته می شوند.<br><br>بنا بر این گزارش، این ماهی طی 120 سال اصلاح نژاد به این رنگ و شکل در آمده اند و Visarute Angkatavanich که کارش عکاسی تبلیغاتی بوده را به این اندیشه رسانده اند که از آنها عکس بگیرد.<br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103816_976.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103817_524.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103818_317.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103819_794.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103820_718.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103821_938.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103822_426.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103823_255.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103824_554.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"><br><br><img src="http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1392/8/28/103825_734.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;"> </div> text/html 2013-12-31T09:18:19+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp فال امروز شما در سه‌شنبه 10 دی http://creationbird.mihanblog.com/post/1914 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="center"> فال امروز شما در سه‌شنبه 10 دی </h1> <p style="color:#fff;" class="lead mb8" itemprop="description" align="justify">از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...</p> <div align="justify"> <img id="mainImg" class="defloat mr4" itemprop="image" src="http://static.parsnews.com/thumbnail/1cb6xu22jxq8sss/dqb7fYvDafW5UBtu3Qtk3A==/41.jpg" alt="فال امروز شما در سه‌شنبه 10 دی" width="280"> </div> <p align="justify">فروردین: شما امروز سعی می‌كنید كه از عصبی شدن و دچار وحشت شدن جلوگیری كنید و آسان ترین راه هم این است كه بگذارید دیگران حواس شما را پرت كنند تا به احساسات دشوار و پیچیده خود فكرنكنید. اگر خود را در میان خانواده، دوستان و یا همكلاسی‌هایتان محاصره كنید راهی است كه می‌توانید بوسیله آن از درگیری با احساسات خود پیشگیری كنید به خاطر اینكه شما باید وظیفه خود را در پیشبرد گفتگو و مكالمه انجام دهید. درست است كه این یك راه حل دائمی‌نیست، اما غرق كردن خود در میان كسانی كه مانند شما فكر می‌كنند و هم فكر شما هستند می‌تواند به طور موقت فشار عصبی را از شما دور كند.</p> <p align="justify">اردیبهشت: شما اخیرا به این فكر افتاده‌اید كه به مدرسه بازگردید و دوباره تحت آموزش قرار بگیرید و معتقد هستید كه این كار می‌تواند چشمان شما را به راه جدیدی درزندگی باز كند. اما حتی درس خواندن و یادگیری بعضی چیزها همان قدر غیر عملی است كه یك فیلسوف اهل عمل نیست و به جنبه‌های عملی زندگی كاری ندارد. دیگر اینكه این راه شما را برای مدت طولانی سرگرم نمیكند و زود از آن خسته خواهید شد. از طرف دیگر، اما این می‌تواند راهی باشد كه تمایلات اخیر خود را ارضا كنید، البته راه‌های دیگری برای سرگرم شدن وجود دارد از جمله خواندن متون فرهنگی و دینی و یا مراجعه به برخی كتاب‌های مرجع كه می‌تواند اطلاعات شما را نیز به روز گرداند.</p> <p align="justify">خرداد: شما به طور طبیعی كنجكاو هستید، اما این حس كنجكاوی شما تبدیل به فكری دائم درباره مسافرت‌های خارجی،‌ جستجو و افكار بزرگ شده است. این موضوعات می‌تواند به شما كمك كند كه از این افكار نگران كننده‌ای كه الان درگیر آن هستید خلاص شوید. هنوز اما فرار كردن از وظایف و مسئولیت‌هایی كه در خانه دارید به آن آسانی كه فكر می‌كنید امكان پذیر نیست. ظاهرا، برنامه ریزی برای اهداف طولانی مدت راه حل بسیار آسان‌تر از این است كه تلاش كنید كاری را حتما همین امروز تمام كنید.</p> <p align="justify">تیر: اگرچه شما آدم بسیار واقع بینی هستید، اما امروز ممكن است روزی باشد كه فردی را ملاقات كنید كه درها را به روی شما باز كند. اگر كسی در زندگی شما پدیدار شد، مطمئن شوید كه زمانی را صرف این می‌كنید كه بشنوید چه چیزی گفته می‌شود و شما بتوانید در قبال آن پاسخ گو باشید. الان زمان این نیست كه به تعقیب ماده غاز وحشی بپردازید. پس مراقب این باشید كه چه نوع ماجراجویی را انتخاب می‌كنید.</p> <p align="justify">مرداد: هنوز موضوع سر كسانی است كه دور و بَر شما هستند. در این زمان ماه وارد هفتمین خانه روابط شما می‌شود. شما نمی‌توانید در خلأ وجود داشته باشید؛ الان باید در دوره آسانی از زندگی خود قرار داشته باشید، پس می‌توانید تمام روز را برقصید و شادی كنید. اما پیشرفت باید به تدریج باشد. اگر به نظر می‌رسد شما الان به جایی نمی‌رسید و صاحب عنوانی نمی‌شوید نگران نباشید. حتی قبل از اینكه بفهمید، پیشرفت و ترقی ناگهان جلو روی شما پدیدار می‌شود .</p> <p align="justify">شهریور: شما در تضادها استاد هستید چرا كه امروز در این مرحله پنهانی بسیار مثبت و عملی واقع می‌شوید. اما مایل نیستید كه به خودتان اجازه دهید با افكار درهم برهم در ابرهای توهمات غرق شوید. با این وجود، اجازه نمی‌دهید تعهدات استوارتان باطل شده و به حقیقت نپیوندند. شما باید همه امكانات را در نظر بگیرید، كه در نهایت تصمیم خود را گرفته و با تصمیم تان زندگی كنید.</p> <p align="justify">مهر: برای شما سخت است كه بفهمید منبع الهامات شما كجاست، مثل این است كه در فصل تازه‌ای از زندگی تان باد تازه و خوشی می‌وزد. اندیشه‌های شما ممكن است باعث بروز چیزهای واقعا زیبایی شوند. به هر حال، او با زبان بیگانه‌ای سخن می‌گوید؛ و برای شما فرصتی برای رقابت ایجاد می‌كند تا از اصول و موارد اساسی استفاده كنید. اصلا مهم نیست كه چقدر عجیب و غریب به نظر می‌رسد، ایده‌هایی را در دست انجام بگیرید كه بدانید بازده آن به سمت شما خواهد آمد و در آن حوزه عمل كنید تا بتوانید چیز تازه‌ای خلق كنید.</p> <p align="justify">آبان: شما احساس می‌كنید حتی درونی‌تر از همیشه هستید كه معمولا در این موقع از سال بودید. با داشتن ده تا از دوازده سیاره‌ای كه در حال حاضر در نشان شما در سومین و چهارمین خانه شما قرار دارند، الان زمان این است كه با آنچه كه تاكنون می‌دانستید به رقابت برخیزید و امور را به شكلی هدایت كنید كه مفید و موثر باشد و چه كسی به شما می‌گوید كه باید...؟ حتی اگر رفتار شما و این حالات تان امروز بعداز ظهر و تمام فردا ادامه داشته باشد، بهتر این است كه همه چیز را آسان بگیرید تا اینكه فقط كار كنید، كار، و كار!</p> <p align="justify">آذر: اولین انتخاب شما امروز این است كه به جای اینكه به موضوعات عقلانی توجه كنید بیشتر وقت خود را برای موضوعات احساسی بگذارید. اما این موضوع می‌تواند بسیار زود خسته كنند شود مگر اینكه شما ایده‌هایتان را به پول و منافع مالی تبدیل كنید یا اینكه فكركنید بیشتر دوست دارید چه كاری برای سعادتمند شدن انجام دهید. تا می‌توانید ثابت قدم باشید؛ در آینده نزدیك اوضاع كیهانی تغییر خواهد كرد و بهتر است بگذارید شرایط پیش آمده راه خود را بروند به جای اینكه تلاش كنید كه شرایطی كه برایتان مقدر بوده را به همان وضع نگه دارید.</p> <p align="justify">دی: افكار و اندیشه‌های شما بوسیله افراد زیركی كه اطراف شما هستند ممكن است تحت تاثیر قرار بگیرد، اما شما هنوز با هر ایده جدیدی كه در هر گام از راه‌تان بوجود می‌آید مبارزه می‌كنید؛ اعتقاد داشتن به آنچه كه تا بحال می‌دانستید به نظر می‌رسد مهمتر از یادگرفتن درباره آنچه كه بعدها پیش خواهدآمد، است. به یاد داشته باشید ترسیدن از آینده انگیزه سالمی ‌نیست، اگر شما می‌ترسید، روی این افكار منفی خود كار كنید تا تبدیل به عشق و امید شود.</p> <p align="justify">بهمن: شما هنوز احساس می‌كنید كه چیزی در حال تغییر است، اما هر چه روز می‌گذرد شما بیشتر متمایل به این می‌شوید كه خودتان را از هراس و وحشت دور كرده و به اوج برسید. گرچه این پیشرفت شما ممكن است از چشم دیگران مخفی بماند،‌ بخاطر اینكه آنها نشانی از این ندارند كه شما دارید ترقی زیادی در جهت رویكردهای درونی می‌كنید مگر اینكه شما از راه خود خارج شوید تا به آنها توضیح دهید. راز خود را برای كسی فاش نكنید تا زمانكیه بدانید به كجا دارید می‌روید.</p> <p align="justify">اسفند: امروز می‌توانید یك كمك واقعی از جانب دوستی دریافت كنید. خوشبختانه، این شایعه‌ای بی مفهوم نیست كه از دوردست‌ها برای كمك به شما آمده باشد. بلكه آن پیشنهادی واقعی از طرف كسی است كه شما او را می‌شناسید است- كسی كه می‌تواند تاثیری فوری و نشاط بخش در روز شما داشته باشد. به وضعیت فعلی قانع نباشید. نگه داشتن آهن روی آتش می‌تواند حس خوبی برای شما به ارمغان بیاورد.</p> text/html 2013-12-31T09:14:02+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp کارت پستال کریسمس ۲۰۱۴ http://creationbird.mihanblog.com/post/1913 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="justify"> کارت پستال کریسمس ۲۰۱۴ </h1> <div id="news-content" class="mb16" itemprop="articleBody" align="center"> <p>&nbsp;<img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5924.jpg" alt="hou5924 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5925.jpg" alt="hou5925 کارت پستال کریسمس 2014"> </p> <p> <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5926.jpg" alt="hou5926 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5927.jpg" alt="hou5927 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp;<strong>&nbsp;</strong> <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5928.jpg" alt="hou5928 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5929.jpg" alt="hou5929 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5930.jpg" alt="hou5930 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5931.jpg" alt="hou5931 کارت پستال کریسمس 2014"> <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5932.jpg" alt="hou5932 کارت پستال کریسمس 2014"> <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5933.jpg" alt="hou5933 کارت پستال کریسمس 2014"> <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5934.jpg" alt="hou5934 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5935.jpg" alt="hou5935 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong> <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5937.jpg" alt="hou5937 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; <img title="کارت پستال کریسمس 2014, تصاویر کارت پستال کریسمس" src="http://epatogh.com/wp-content/uploads/2013/12/hou5938.jpg" alt="hou5938 کارت پستال کریسمس 2014">&nbsp; </p> </div> text/html 2013-12-31T09:05:01+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp والپیپر و تقویم دی ماه ۱۳۹۲ + دانلود http://creationbird.mihanblog.com/post/1912 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="justify"> <a href="http://www.parsnews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84-it-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/108068-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/" title="۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ۰۷:۴۵" itemprop="url"> </a>والپیپر و تقویم دی ماه ۱۳۹۲ + دانلود </h1> <div align="center"> <img id="mainImg" class="defloat mr4" itemprop="image" src="http://static.parsnews.com/thumbnail/bkz4neembfkk44g/dqb7fYvDafW5UBtu3Qtk3A==/9.jpg" alt="والپیپر و تقویم دی ماه ۱۳۹۲ + دانلود" width="280"> </div> <p><span>&nbsp;کاربران محترم تعدادی والپیپر بسیار شیک برای دی ماه آماده کرده تا&nbsp; تصاویر تکراری و خسته کننده محیط دسکتاپ خود را عوض کننده و رنگ و لعاب تازه ای به محیط دسکتاپ خود بدهند.</span><br><span></span><br><span>...::: متولدین دی ماه تولدتان مبارک :::..</span><br><span><strong></strong></span><br><span><strong>مشخصات</strong></span><br><span></span><br><span>حجم: ۱۰ مگابایت</span><br><span>تعداد تصاویر: ۱۹ تصویر</span><br><span>ابعاد تصاویر: ۱۶۸۰×۱۰۵۰</span><br><span></span><span><br><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/1/1862696_867.rar">لینک دانلود</a></span></p> text/html 2013-12-31T08:06:54+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp زنگ خطر ماده مخدر کروکودیل + تصاویر وحشتناک http://creationbird.mihanblog.com/post/1911 <div id="docDiv3Titr" align="center"><div id="docDiv3TitrMain">زنگ خطر ماده مخدر کروکودیل + تصاویر وحشتناک</div></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv4Lead" align="justify"><div id="docDiv4LeadTitle">مواد مخدر جدیدی به نام کروکودیل وارد کشور شده که ترکیبی از بنزین، تینر، مواد شوینده و فسفر قرمز است که 20 برابر مرفین و 5 برابر هروئین قوی‎تر و ارزان قیمت و قابل دسترس است.</div></div><div id="docDiv1" align="center"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000184/n00184523-t.jpg" alt="زنگ خطر ماده مخدر کروکودیل + تصاویر وحشتناک" title="زنگ خطر ماده مخدر کروکودیل + تصاویر وحشتناک" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="219" hspace="0"></div></div></div><div align="center">به گزارش <strong>عرش نیوز</strong>,<br><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://www.598.ir/files/fa/news/1392/10/9/47160_945.jpg" title="" alt="" style="border: none;"></div> <div style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</div> <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 21.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="ноги наркомана" src="http://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.realisti.ru%2Fupload%2FUserFiles%2Fnarko02.jpg&amp;container=blogger&amp;gadget=a&amp;rewriteMime=image%2F*" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 500px;" align="absBottom" width="440" height="246"></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 21.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br> </span></p> <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 21.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br> </span></p> <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 21.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="трофические язвы наркомана" src="http://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.realisti.ru%2Fupload%2FUserFiles%2Fnarko03.jpg&amp;container=blogger&amp;gadget=a&amp;rewriteMime=image%2F*" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 500px;" align="absBottom" width="436" height="285"></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 21.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br> </span></p> <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 21.59375px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br> </span></p> <div align="center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="язвы у наркомана" src="http://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.realisti.ru%2Fupload%2FUserFiles%2Fnarko04.jpg&amp;container=blogger&amp;gadget=a&amp;rewriteMime=image%2F*" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 500px;" align="absBottom" width="437" height="272"></span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"></span></div> text/html 2013-12-31T07:58:50+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp پیامک های تسلیت شهادت "پیامبر اکرم (ص)" و "امام حسن مجتبی(ع)" http://creationbird.mihanblog.com/post/1910 <div id="docDiv3Titr" align="center"><div id="docDiv3TitrMain">پیامک های تسلیت شهادت "پیامبر اکرم (ص)" و "امام حسن مجتبی(ع)"</div></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv1" align="justify"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <span class="fancyzoom"><img src="http://arshnews.ir/images/pixel.gif" width="17" height="24"> </span> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000184/n00184439-t.jpg" alt="پیامک های تسلیت شهادت &quot;پیامبر اکرم (ص)&quot; و &quot;امام حسن مجتبی(ع)&quot;" title="پیامک های تسلیت شهادت &quot;پیامبر اکرم (ص)&quot; و &quot;امام حسن مجتبی(ع)&quot;" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="247" hspace="0"></div></div></div><div align="justify"><br>پیامک های رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) در ادامه آماده دریافت هستند :<br><br>&nbsp;<br>سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى جهل بشر را به جاده هاى راستى کشاند!<br><br>رحلت جانکاه پیامبر مهربانی و رحمت تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است<br><br>تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟<br><br>رحلت پیامبر اکرم (ص) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب<br><br>فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب<br><br>مکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کین<br><br>چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب<br><br>گریان، زغمى دیده عالم شده امشب<br><br>سیماى جهان، غرقه خون دل «یاسر»<br><br>در سوگ رسول اللّه اعظم شده امشب<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>شده دریاى دیده در عزایش موج زن امشب<br><br>چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب<br><br>پایان شب آخر ماه صفر است این<br><br>یا آنکه زنو ماه محرّم شده امشب<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب<br><br>گریان، زغمى دیده عالم شده امشب<br><br>آهنگ سرشکم، که رسد بر لب مژگان<br><br>با این دل سودا زده همدم شده امشب<br><br>رحلت پیامبر اکرم(ص) تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>پیغمبر اکرم ز عالم دیده بسته<br><br>على خورد خون جگر زهرا کند پدر پدر<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>روز عزاى رحمه للعالمین است<br><br>آغاز غربت امیرالمومنین است<br><br>در مرگ پیغمبر بودن خون قلب الش<br><br>بانگ اذان دیگر نیاید از بلاش<br><br>&nbsp;<br>روح هستی در میان بستر است<br><br>لحظه های اخر پیغمبر است<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>۲۸ صفر رحلت پیغام دار آخرین، خاتم نبوت را نگین، حضرت رسول واپسین، عینیت قرآن کریم، حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله بر مسلمانان جهان تسلیت باد.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>….::::: سالروز رحلت پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) تسلیت باد :::::….<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>سیاه پوش بیست و هشتمین روز صفر، شانه به شانه آسمان فشرده در ابر مدینه مى گریم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>فقدان رسولان، پشت اهالی ایمان را می شکند و عشق را داغدار می کند<br><br>رحلت رسول اعظم اسلام تسلیت باد!<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>به گلها بگویید به اشک ژاله، رخ بشویند و بلبلان را به نوحه خوانی بخوانید که پیامبر باران، امشب دیگر نمی خندد.<br><br>رحلت پیامبر اکرم تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست<br><br>بر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیست<br><br>در آسمان دلبری و آستان عشق<br><br>نور جمال دلبر ما را مثال نیست<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>فلک را رکن ارامش شکسته<br><br>زمین از اشک غم ، در گل نشسته<br><br>ملائک جمله در جوش و خروشند<br><br>خلایق جمله از ماتم خموشند<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>در شب رحلت خاتم انبیا، محمد مصطفی (ص) فرشتگان عرش می گریند.<br><br>عاشقانش با چشمانی اشک آلود، مرثیه غم می سرایند. ما نیز در شب رحلت آسمانی اش در سوگ می نشینیم<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست. رحلت جانسوزش را به عاشقان رسالتش تسلیت می گوییم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>در شب رحلت پیامبر اعظم (ص)، اشک غم می ریزیم و بی تاب می شویم. عروج آسمانی اش را تسلیت می گوییم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>غمی در سینه ام می جوشه امشب<br><br>چراغ آسمون، خاموشه امشب<br><br>گمونم پیرهنِ مشکیشو، زهرا (علیهاالسلام)<br><br>به جای مادرش، می پوشه امشب!<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>بر زانوی علی سرخود بنهاد آنکس که برگزیده پرستار است<br><br>زان پایگاه پر زد وبا لا رفت در قرب او که موعد دیدار است<br><br>ای همگنان نسلی خاطر باد هرچند این مصیبت دشوار است<br><br>ناظم !به دل بنا ل و به پایان بر این شعر را که نوحه غمبار است !<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>یا رسول اللّه! امروز ماتم سرای دل را به نام تو، سیه پوش کرده ایم و نام مبارک تو را با درود و تحیّت بر زبان جاری می سازیم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>یا رسول الله! مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد، اما با تکرار صلوات بر تو، نور حضورت را در قلب خود احساس مى کنیم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>یا رسول الله! با غروب آفتاب تو، کعبه تا قیامت سیه پوش گشته و زمزم، اشک عزا به رخسار مکه مى ریزد.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>گریه کن ای دیده روزمـاتم اسـت آخـــر عـمر رسول(ص) خاتم است<br><br>نــاله خــیزد از دل ارض و ســما دل غـــمین گـشته تـمام مـا سوا<br><br>&nbsp;<br>از مدینه مــی رســـد آه و فـغان صـــاحب قرآن رود از این جــهان<br><br>خاتم پـیغمبران(ص)دربستراست بهراوخونین دوچشم حیدر(ع) است<br><br>&nbsp;<br>رحلت ناجی انسان ز جهالت باشد<br><br>مصطفی احمد ما کان کرامت باشد<br><br>به شرافت نبود در دو جهان همتایش<br><br>به سر و سینه بزن هر چه توانت باشد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد<br><br>و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد<br><br>یا رب به اهل بیت ندانم چسان گذشت<br><br>آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت<br><br>رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>سلام، غریب تر از هر غریب!<br><br>سلام، مزار بی چراغ، تربت بی زایر، بهشت گمشده!<br><br>سلام، آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمدیده!<br><br>سلام، سینه شعله ور، جگر سوخته، پیکر تیرباران شده!<br><br>سلام، امام غریب من!<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست<br><br>کز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ست<br><br>پیرهن چاک زنم در غم آن گوهر پاک<br><br>گز غمش چاک ملک را به فلک پیرهن ست<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>هر که بشنیده صداى مجتبى<br><br>تا ابد شد مبتلاى مجتبى<br><br>سالها بهر حسین باید گریست<br><br>تا کنى درک عزاى مجتبى<br><br>شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>ای کریم آل طه ! باور کنم، تشییع غریبانه پیکرت را در هجوم بی امان نفرت و کینه؟<br><br>شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، امام حسن مجتبى علیه السلام ، را تسلیت مى گوییم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>اى کریم اهل بیت علیهم السلام! قلب اندوهگینمان در عزاىت ، دیدار و شفاعتت را در قیامت مى طلبد تا طعم بخشندگى تو را دریابیم.<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>غم ِ غم می خورم و غم شده مهماندارم<br><br>غیر غم کس نبود تا که شود غمخوارم<br><br>پاره پاره جگر از میخ در و مسمارم<br><br>تیر باران شده از کینه تن و تابوتم<br><br>شهادت کریم اهل بیت تسلیت باد<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>بی بهره از فروغ ولایت تو یا حسن<br><br>مشمول این حدیث پیمبر نمی شود<br><br>فرمود دیده­ای که کند گریه بر حسن<br><br>آن دیده کور وارد محشر نمی شود<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>هر مرد راست محرم دل همسرش، ولى<br><br>غربت ببین که همسر او گشته قاتلش<br><br>از زهر، پاره پاره و از صبر، ریزریز<br><br>قرآن برگ شهادت بود دلش<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>مهرت به کائنات برابر نمی شود<br><br>داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود<br><br>از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود<br><br>سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود<br><br>ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم<br><br>بر صفحه خیال مصور نمی شود<br><br>تنها جنازه تو شد آماج تیر کین<br><br>یک ره شد این جنایت و دیگر نمی شود<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>من امام مجتبى ریحانه پیغمبرم<br><br>از چراغ انجمن در انجمن تنها ترم<br><br>من غریب خانه ام در وطن بی گانه ام<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>از غم بی یاریم خون بر دل یاران شده<br><br>جسم از گل بهترم باتیری گلباران شده<br><br>تا قیامت صبر من شد عیان ازقبر من<br><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>آرزوی زینبه با هزار غم و محن<br><br>که تو روز تشییع بشه بدن امام حسن<br><br>ای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد<br><br>بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد </div> text/html 2013-12-30T09:22:45+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp بازی فوق‌العاده "لوک خوش شانس" برای اندروید + دانلود http://creationbird.mihanblog.com/post/1909 <div align="center"><b><font size="4">بازی فوق‌العاده "لوک خوش شانس" برای اندروید + دانلود</font></b></div><div id="docDiv3Date"><br></div><div id="docDiv4Lead"><div id="docDiv4LeadTitle">شما با این بازی می توانید پا به سرزمین لوک خوش شانس بگذارید و سوار بر اسب با دشمنانتان بجنگید.</div></div><div id="docDiv6Publish"><div id="doc_div28"><br></div></div><div id="docDiv1"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <a href="http://arshnews.ir/images/docs/000183/n00183341-b.jpg" class="fancyzoom" title="مشاهده تصویر با ابعاد بزرگتر"><img src="http://arshnews.ir/images/pixel.gif" width="17" height="24"> </a> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000183/n00183341-t.jpg" alt="بازی فوق‌العاده &quot;لوک خوش شانس&quot; برای اندروید + دانلود" title="بازی فوق‌العاده &quot;لوک خوش شانس&quot; برای اندروید + دانلود" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="223" hspace="0"></div></div></div>مطمنا همه شما با کارتون به یاد ماندنی لاکی لوک یا همان لوک خوش شانس خودمان آشنا هستید. حالا دریچه می خواهد شما را با یک بازی، به سرزمین لوک خوش شانس ببریم تا سوار بر اسب خود شده و با هفت تیرتان با دشمنان بجنگید.<br><div align="center">&nbsp;</div>&nbsp;نام&nbsp; این بازی ، گاوچران شگفت انگیز است . سبک این بازی Runner Game است که طی ۳۰ مرحله باید از روی موانع بپرید ، ستاره ها را بگیرید و دشمنان&nbsp; از سر راه خود بردارید .<br><br><div align="center"><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/7/1876946_275.jpg"></div><br><span style="font-weight: bold;"><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/7/1876867_241.rar">برای دانلود اینجا را کلیک کنید</a></span> text/html 2013-12-30T08:31:43+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp حرف‌های شنیدنی راننده رئال مادرید2014 http://creationbird.mihanblog.com/post/1908 <h2 align="center">حرف‌های شنیدنی راننده رئال مادرید</h2> <div class="short" align="justify">راننده اتوبوس ویژه رئال مادرید از لحظات تلخ و شیرین خود با این تیم می‌گوید. او رونالدو را شخصیتی خوب و متواضع دانست و درباره مورینیو گفت که او را تهدید به اخراج کرد اما بعدها رابطه‌اش با او خوب شد. </div> <p align="justify"><span id="more-77859"></span></p> <p align="justify"><img style="float: left; margin-right: 10px;" alt="رئال مادرید" src="http://www.ghatar.com/wp-content/uploads/posts/2013/real_madrid.jpg" width="250" height="188">فرناندو مانسو نامی است که تمام ستارگان سرشناس رئال مادرید در قرن بیست و یکم با او آشنا هستند این در حالی است که او هیچ سابقه‌ای در مستطیل سبز ندارد و در هیچ تیم سرشناسی بازی نکرده است. او ۱۴ سال است که راننده اتوبوس ویژه رئال مادرید است و پس از عمری فراز و نشیب بازنشسته شد و رئال مادرید در مراسمی از او تقدیر کرد.</p> <p align="justify">مانسو در گفت و گویی که با روزنامه مارکا داشت درباره موضوعات جالبی سخن گفت و اسراری را فاش کرد که شاید تنها او از آنها باخبر باشد. او می‌گوید رابطه صمیمی با ستارگانی چون فرناندو هیرو،لوئیس فیگو،فرناندو ردوندو،زین الدین زیدان،دیوید بکام، مایکل اون و کریستیانو رونالدو داشت و از آشنایی با چنین ستارگانی به خود می‌بالد.</p> <p align="justify"><strong>کریستیانو رونالدو:</strong></p> <p align="justify">او شخصیتی خوب و متواضع دارد و بسیار محبوب است. شخصیت رونالدو کاملا متفاوت با آنچه است که رسانه‌ها از او منتشر و یا مردم درباره او فکرمی‌کنند .</p> <p align="justify"><strong>شکست چهار بر یک برابر دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا:</strong></p> <p align="justify">هیچ گاه آن فضای غم‌آلود را فراموش نمی‌کنم. لحظات بسیار تلخی بود. هیچ کس در اتوبوس حرف نمی‌زد و سکوت مطلق بود.</p> <p align="justify"><strong>دل بوسکه:</strong></p> <p align="justify">شخصیت جالبی داشت. او از سرعت زیاد اتوبوس می‌ترسید و همواره از من می خواست تا با سرعت پائین‌تری رانندگی کنم.</p> <p align="justify"><strong>لحظات جالب رانندگی با کهکشانی‌ها:</strong></p> <p align="justify">یادم است روزی بازیکنان را به فرودگاه می‌بردم. در میان راه یک افسر، اتوبوس را متوقف کرد.اومی دانست که همه مدارک کامل بود و بازیکنان سرشناس زیادی در اتوبوس وجود دارند با این حال ما را زیاد معطل کرد تا جایکه فرناندو هیرو،لوئیس فیگو و دل بوسکه پیاده شدند تا با او حرف بزنند. بعدها معلوم شد که آن افسر از طرفداران اتلتیکو مادرید بوده است و عمدا ما را اذیت کرده است.</p> <p align="justify"><strong>ژوزه مورینیو:</strong></p> <p align="justify">رابطه من با مورینیو از دشمنی به دوستی تبدیل شد. یادم هست مورینیو جنگ لفظی شدیدی با مانوئل سرمربی خیخون داشت با این حال من به طرف مانوئل رفتم و با او دست دادم و احوال پرسی کردیم. وقتی مورینیو این صحنه را دید خشمگین شد و به من گفت” فورا رفتی و با دشمن من دست دادی. کارت تمام است” من با سرمربی خیخون دست دادم، چرا که مدت‌ها بود با هم دوست بودیم با این حال مورینیو مرا تهدید به اخراج کرد. آن روز فکر کردم که دیگر کار من تمام است و باید به فکر شغل دیگری باشم اما مورینیو مرا غافلگیر کرد او به طرفم آمد و عذرخواهی کرد و مرا در آغوش گرفت سپس مجسمه‌ای از حضرت مریم را در پالتویم گذاشت تا برایم شانس آورد. مورینیو در درون آدم خوبی بود.</p> <p align="justify"><strong>درنته:</strong></p> <p align="justify">بازیکنان همواره این ترس را داشتند که وسایل گرانبهای آنها در اتوبوس گم شود. آنها در بسیاری از اوقات کیف پول، مدارک و گوشی های همراه خود را در اتوبوس جای می‌گذاشتند و بعدها می‌آمدند و تحویل می‌گرفتند. گرانبها ترین چیزی که در اتوبوس پیدا کردم گوشواره‌ای بسیار زیبا بود که هر بیننده‌ای را به وجد آورد. بعدها معلوم شد که این گوشواره مال درنته است. وقتی فهمید که آن را در اتوبوس جا گذاشته غرق در شادی شد چرا که آن را از چهره مورد علاقه اش هدیه گرفته بود.</p> <p align="justify"><strong>مانوئل پیگرینی:</strong></p> <p align="justify">وقتی او برای نخستین بار پس از اخراجش به سانتیاگو برنابئو برگشت به طرف من آمد و در آغوشم گرفت. این صحنه را نمی‌توانم فراموش کنم.</p> <p align="justify"><strong>ترسناک‌ترین لحظات:</strong></p> <p align="justify">پس از بازی برابر تیم‌های سویا و لاکرونیا طرفداران این دو تیم به اتوبوس هجوم بردند و با سنگ و پرتاپ مواد آتشزا شیشه‌های آن را شکستند تا جایکه شخصی توپ بیلیارد را به طرف بکام پرتاپ کرد. بکام آن توپ را به عنوان یادگاری به من هدیه داد و الان پیشم است.</p> text/html 2013-12-29T07:24:18+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp کیک تولد ضداستقلالی بنگر/ عکس http://creationbird.mihanblog.com/post/1907 <div align="justify">کیک تولد ضداستقلالی بنگر/ عکس<br><img src="http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/10/7/94867_657.jpg" title="" alt="" style="border: medium none;" width="540"></div> text/html 2013-12-28T07:06:25+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp با سطل زباله‌ی جادویی اپل آشنا شوید! + تصاویر http://creationbird.mihanblog.com/post/1906 <div id="docDiv3TitrMain" align="center"><font size="3"><b>با سطل زباله‌ی جادویی اپل آشنا شوید! + تصاویر</b></font></div><div id="docDiv3Date" align="justify"><br></div><div id="docDiv4Lead" align="justify"><div id="docDiv4LeadTitle">رایانه استوانه ای شکل اپل با نام Mac Pro 2013 پس از مدت ها انتظار تا پایان ماه دسامبر وارد بازار تکنولوژی می شود.برای آشنایی بیشتر با این رایانه کوچک،سریع و پرکاربرد با ما همراه باشید.</div></div><div id="docDiv6Publish" align="justify"><div id="doc_div28"><br></div></div><div id="docDiv1" align="justify"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <span class="fancyzoom"><img src="http://arshnews.ir/images/pixel.gif" width="17" height="24"> </span> <img src="http://arshnews.ir/images/docs/000181/n00181806-t.jpg" alt="با سطل زباله‌ی جادویی اپل آشنا شوید! + تصاویر" title="با سطل زباله‌ی جادویی اپل آشنا شوید! + تصاویر" id="docBigImg" border="0" vspace="0" width="330" height="220" hspace="0"></div></div></div><div align="justify"><br><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">بالاخره انتظار ها به پایان رسید و اپل اعلام کرد تا پایان سال 2013 رایانه استوانه شکل </span><span dir="LTR">Mac Pro 2013</span><span lang="FA"> را رسما وارد بازار تکنولوژی خواهد کرد. در ادامه می توانید بیشتر با ویژگی های این رایانه عجیب و غریب آشنا شوید.</span></span><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify">&nbsp;</p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span><br><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify">&nbsp;</p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">اگر برای اولین بار به </span><span dir="LTR">Mac Pro 2013</span><span lang="FA"> نگاه بیاندازید، آن را شبیه یک سطل زباله می بینید! اما عجله نکنید، این سطل یک رایانه فوق العاده هوشمند و سریع است که صد البته قیمت گرانی هم دارد. از نظر ابعاد باید بگوییم طول این استوانه 9.9 اینچ و قطر آن 6.6 اینچ می باشد. وزن </span><span dir="LTR">Mac Pro 2013</span><span lang="FA"> در حدود 11 پوند یا معادل 5 کیلوگرم و بدنه آن از آلومینیوم ساخته شده است.</span></span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify">&nbsp;</p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">بگذارید نگاهی دقیق تر به داخل این استوانه جادویی بیاندازیم. مهمترین ویژگی مک پرو که آن را از تمام رایانه های ساخته شده مشابه متمایز می کند بکارگیری سخت افزارهای قدرتمند در آن است.مدل پایه این رایانه دارای پردازشگر چهار هسته ای زنون با سرعت 3.7 گیگاهرتز است. این پردازنده دارای حافظه کش (</span><span dir="LTR">Cache</span><span lang="FA">)</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span><span lang="FA">سی مگابایتی می باشد. همچنین موتور گرافیکی این دستگاه توسط </span><span dir="LTR">AMD</span><span lang="FA"> ساخته شده و حافظه آن 4 گیگابایت اعلام شده است. رم (</span><span dir="LTR">RAM</span><span lang="FA">)</span><span dir="LTR" lang="FA"> </span><span lang="FA">مک پرو 2013 در مدل پایه 12 گیگابایت ظرفیت دارد.</span></span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify">&nbsp;</p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/5/1872372_681.jpg"><br><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify">&nbsp;</p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;" lang="FA">البته این پایان کار نیست. شما می توانید با هزینه 2000 دلار روی این رایانه پردازنده هشت هسته ای و با هزینه 3500 دلار روی آن پردازنده دوازده هسته ای نصب کنید.برای افزایش رم دستگاه نیز می توانید با پرداخت 100 دلار ظرفیت آن را به شانزده گیگابایت رسانده یا با پرداخت 500 دلار رم دستگاه به 32 گیگابایت ارتقا دهید و حتی می توانید ظرفیت رم مک پرو را تا 64 گیگابایت بالا ببرید، که البته برای این کار باید 1300 دلار هزینه کنید.</span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">حافظه اصلی این استوانه خارق العاده در مدل پایه 256 گیگابایت ظرفیت دارد و از نوع </span><span dir="LTR">SSD</span><span lang="FA"> یا همان حافظه های پر سرعت است. برای ارتقا ظرفیت این حافظه به یک ترابایت باید 800 دلار هزینه کنید.</span></span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/5/1872373_697.jpg"><br><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">در ادامه بررسی به موتور گرافیکی مک پرو می رسیم که یکی از مهمترین نقاط برتری آن به تمام مدل های مشابه و حتی پیشین خود می باشد. مدل پایه همانطور که گفته شد دارای کارت گرافیک </span><span dir="LTR">FirePro D300</span><span lang="FA"> است که حافظه آن چهار گیگابایت ظرفیت دارد. این موتور گرافیکی را می توان با پرداخت 400 دلار به مدل </span><span dir="LTR">FirePro D500</span><span lang="FA"> با حافظه شش گیگابایتی و یا با پرداخت 1000 دلار به مدل </span><span dir="LTR">FirePro D700</span><span lang="FA"> با حافظه دوازده گیگابایتی ارتقا داد.</span></span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">اما اگر از طرفداران همان مدل پایه هستید باید بگوییم که مدل پایه </span><span dir="LTR">Mac Pro 2013</span><span lang="FA"> قیمتی در حدود 3000 دلار دارد و اگر می خواهید تمام بروزرسانی های آن را انجام دهید قیمت این رایانه به بیش از 10000 دلار می رسد.</span></span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span><img alt="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/5/1872374_307.jpg"><br><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">در پایان بررسی به درگاه های ارتباطی </span><span dir="LTR">Mac Pro 2013</span><span lang="FA"> می رسیم.این رایانه مجهز به چهار درگاه </span><span dir="LTR">USB</span><span lang="FA"> نسخه است و شش درگاه </span><span dir="LTR">Thunderbolt 2</span><span lang="FA"> برای تبادل اطلاعات با سرعت بالا و اتصال به نمایشگرهای فوق اچ دی اپل روی آن نصب شده است.</span></span></p><div align="justify"><span style="font-size: 10pt;"> </span></div><p dir="RTL" align="justify"><span style="font-size: 10pt;"><span lang="FA">همچنین یک درگاه </span><span dir="LTR">HDMI</span><span lang="FA"> نسخه 1.4 نیز روی بدنه این رایانه دیده می شود. دو درگاه اترنت (</span><span dir="LTR">Ethernet</span><span lang="FA">) قرار گرفته روی مک پرو می توانند با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه اطلاعات را جابجا کنند. از دیگر قابلیت های ارتباطی این دستگاه می توان به پشتیبانی از بلوتوث نسخه چهار و اینترنت بی سیم پرسرعت </span><span dir="LTR">Wi-Fi</span><span lang="FA"> اشاره کرد.</span></span></p> text/html 2013-12-28T06:49:23+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp کارآمدترین مهاجمان اروپا+لیونل مسی+عکس+جدول http://creationbird.mihanblog.com/post/1905 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="center">کارآمدترین مهاجمان اروپا+لیونل مسی+عکس+جدول<br></h1> <div align="justify"><img id="mainImg" class="defloat mr4" itemprop="image" src="http://static.parsnews.com/thumbnail/5bgxnccs7dogkcg/dqb7fYvDafW5UBtu3Qtk3A==/139208271506142021564223.jpg" alt="وقتی نامی از مسی و رونالدو نیست " width="280"></div> <div id="news-content" class="mb16" itemprop="articleBody" align="justify"> <p>در روزهایی که لیونل مسی برای گذراندن مصدومیت در کشورش به سر می‌برد، رقبای اصلی او مانند کریستیانو رونالدو و زلاتان ابراهیموویچ یکی پس از دیگری بر شمار گل‌های خود افزوده‌اند اما هیچ کدام از آنها به نسبت زمانی که در میدان حضور داشته‌اند و شوت‌هایی که به سمت دروازه‌ شلیک کرده‌اند، جزو کارآمدترین مهاجمان اروپا نبوده‌اند.</p> <p>در واقع در فهرست کارآمدترین مهاجمان اروپا، رتبه نخست از آن کسی نیست جز پدرو رودریگس، مهاجم اسپانیایی بارسلونا که از 27 شلیکش به سمت دروازه رقبا 10 بار توپ به تور دروازه چسبیده است. در تیمی که فوق‌ستاره‌هایی مانند لیونل مسی و نیمار حضور دارند این پدرو بوده است که کارآمدترین مهاجم بوده است.</p> <p>پس از پدرو، دیه‌گو کاستا، مهاجم برزیلی‌الاصل اتلتیکومادرید است از 57 شوتی که به سمت چارچوب رقبا داشته 19 گل به ثمر رسانده است، یعنی به طور میانگین یک گل در هر 3 شوت. در فهرست کارآمدترین مهاجمان فوتبال اروپا عنوان سوم نیز در اختیار ماریو ماندزوکیچ، مهاجم کروات بایرن مونیخ است که از 35 شوتش به سمت دروازه، توپ 10 بار از خط دروازه عبور کرده است، یعنی به طور متوسط یک گل در هر 3.5 شوت.</p> <p>نکته جالب در این رده‌بندی این است که ، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی خط حمله رئال مادرید رتبه شانزدهم را در اختیار دارد. او تا کنون 123 شوت به سمت دروازه رقبای کهکشانی‌ها شلیک کرده است که تنها 18 شوتش به گل تبدیل شده است یعنی یک گل به ازای هر 6.83 شوت. رونالدو در این فهرست از مهاجمانی مانند زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم سوئدی پاری‌سن‌ژرمن، سرخیو آگرو، مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی، روبرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی بورسیا دورتموند، لوئیز سوارز، مهاجم اروگوئه‌ای لیورپول و هموطن او ادینسون کاوانی در پاری‌سن‌ژرمن پایین‌تر است.</p> <p>در جدول زیر فهرست کارآمدترین مهاجمان فوتبال اروپا در فصل جاری لیگ‌های معتبر قاره سبز را مشاهده می‌کنید:</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://static.parsnews.com/thumbnail/79mhigc748g8ogg/mikGuIPOEsq5UBtu3Qtk3A==/139210061620598481812224.jpg" alt=""></p> </div> text/html 2013-12-27T06:52:28+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp تبلیغ ژیان که در 43 سال پیش+عکس http://creationbird.mihanblog.com/post/1904 <p class="lead mb8" itemprop="description" align="center"><font size="4"><b>تبلیغ ژیان که در 43 سال پیش خودرویی لوکس بود.</b></font></p> <div id="news-content" class="mb16" itemprop="articleBody" align="justify"> <p>&nbsp;</p> <div style="margin-right: 20; margin-left: 20; margin-bottom: 20px;">&nbsp;</div> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/10/5/192958_602.jpg" alt="" width="450"></p> </div><br> text/html 2013-12-27T06:46:06+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp وقتی عشق مان تمام شد چه کنیم؟ http://creationbird.mihanblog.com/post/1903 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="center"> وقتی عشق مان تمام شد چه کنیم؟ </h1><p align="center"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/9/28/320649_756.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></p>از سوی دیگر باور کرده ایم اگر واقعا عاشق باشیم عشق ما تا ابد می ماند و می پاید حال آن که شوربختانه ابدی بودن تجربه عاشقی افسانه است نه واقعیت . تا جایی که برخی از روان شناسان میانگین عمر افکار عاشقانه را 2 تا 5 سال تخمین می زنند. <p align="justify">وقتی دوره عاشقی مسیر طبیعی خود – همان 2 تا 5 سال – را طی کرد ما به جهان واقعیت باز می گردیم وابراز وجود می کنیم و هریک از زوجین خواست های شخصی خود را بیان می کند که احتمالا با خواست های طرف مقابل متفاوت است. مثال بسیار متداول این است:" مرد می خواهد فوتبال بازی کند یا بازی فوتبال را از تلویزیون تماشا کند و زن می گوید تو فوتبال را بیش از من دوست داری. "</p> <p align="justify">کم کم توهم "یکی شدن " فرو می ریزد و خواست های شخصی هر یک نمودار می شود. در این زمان دو اتفاق ممکن است روی دهد: یکی این که از هم دور و جدا می شوند و دوم کار دشوار دیگری را آغاز می کنند: یاد می گیرند یکدیگر را دوست داشته باشند اما از این پس بدون سرمستی عشق.</p> <p align="justify">دکتر "دوروتی تنوف" دوران عاشقی را اساسا عشق نمی داند بلکه معتقد است واژه خیال بافی برای این دوران مناسب است. به عقیده روان شناس مشهوردیگری – دکتر پک - هم این عاشقی به سه دلیل واقعی نیست:</p> <p align="justify">- از روی اراده یا با انتخاب آگاهانه نبوده است.<br>- بدون تلاش صورت گرفته است.<br>- یگانه هدفی که ما معمولا هنگام عاشق شدن در ذهن داریم پایان دادن به تنهایی مان است.</p> <p align="justify">دوران عاشقی نه روی رشد ما تمرکز می کند و نه رشد و تکامل طرف مقابل مان. به عکس تنها این حس را به ما می بخشد که به هدف رسیده ایم و دیگر نیاز به رشد بیشتر نداریم. زیرا می پنداریم در اوج سعادت زندگی هستیم و تنها آرزوی ما ماندن در همان جاست.</p> <p align="justify">اما اگر این عشق، واقعی نیست پس چیست؟ دکتر پک می گوید: عاشق شدن غریزه ای ژنتیکی و بخشی از رفتار انسان است برای جفت یابی.</p> <p align="justify">شوربختانه هنگامی که امواج عواطف فرو می نشیند و ما دیگربار به دنیای واقعی باز می گردیم اختلافات مان رخ می نمایند. در این هنگام تنها دو راه را متصور می دانند: اولی محکوم به ادامه زندگی با همسر و دومی: جدایی...</p> <p align="justify">حال آن که پژوهش ها نشان می دهد راه حل سوم و بهتری هم وجود دارد:ما می توانیم تجربه عاشقی را همان گونه که هست یعنی شور و جذبه عاطفی موقت را بپذیریم و از این پس در پی عشق واقعی با همسرمان باشیم. اما این عشق سه ویژگی دارد: اول این که هم عاطفه در آن دخیل است و هم عقل. دوم این که مستلزم اراده و انضباط است و سوم: نیاز به رشد شخصی را به رسمیت می شناسد.</p> <p align="justify">بر خلاف تصور همگانی اساسی ترین نیاز عاطفی ما عاشق شدن نیست بلکه حقیقتا مورد مهر و محبت یکدیگر قرار داشتن است و این همان عشقی است که از عقل و انتخاب برمی خیزد نه از غریزه. به بیان صریح تر عشق حقیقی مادام که " دوران عاشقی" مسیر خود را به پایان نرسانده آغاز نمی شود.</p> <p align="justify">بنا براین زوج هایی که احساس می کنند به ظاهر دوران عاشقی شان به اتمام رسیده نه تنها نباید ناراحت و افسرده باشند بلکه باید شادمان هم باشند چرا که موسم عشق واقعی و عقلانی فرا رسیده است. این همان عشقی است که فرزانگان(حکما) ما را بدان فراخوانده اند: عشق اختیاری.</p> <p align="justify">عشق اختیاری اما نیاز به آموزش و تمرین دارد زیرا هم چون عشق غریزی بی اختیار و ناآگاهانه و خود به خود سراغ تان نمی آید و این رویایی دور از دست رس نیست و یک راه حل دارد: این که زبان عشق همسرمان را بیاموزیم.</p> text/html 2013-12-27T06:41:17+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp مراقب باشید معتاد این بازی نشوید + دانلود http://creationbird.mihanblog.com/post/1902 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="center"> مراقب باشید معتاد این بازی نشوید + دانلود </h1> <p style="color:#fff;" class="lead mb8" itemprop="description">در بازی Hill Climb Racing شما باید با در نظر گرفتن قوانین و قواعد علم فیزیک اتومبیل خود را به سلامت از کوهستان ها و ناهمواری ها عبور دهید.</p> <a href="http://www.parsnews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84-it-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/107397-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF/" title="۱۳۹۲/۱۰/۰۶ ۰۶:۴۵" target="_blank"> <img id="mainImg" class="defloat mr4" itemprop="image" src="http://static.parsnews.com/thumbnail/7v8jb4562ckkwcs/dqb7fYvDafW5UBtu3Qtk3A==/40.jpg" alt="مراقب باشید معتاد این بازی نشوید + دانلود" width="280"> </a> <p><span>&nbsp;Hill Climb Racing یک بازی ساده و در این حال هیجان انگیز و اعتیاد آور برای سیستم عامل اندروید است. این بازی مبتنی بر قوانین فیزیک ساخته شده است و باید برای پیروزی در آن یک راننده ی حرفه ای باشید. بازی در مسیرهای کوهستانی و ناهموار برگزار می شود و باید با استفاده از دو پدال گاز و ترمز تعادل ماشین را حفظ کنید. توانایی خود را در گذر از موانع و چالش های موجود در بازی نشان دهید. بازی دارای ۱۴ مرحله ی زیبا و جذاب است، که هر مرحله می تواند شما را به چالش بکشاند. از ویژگی های بازی می توان به مواردی چون: حجم کم بازی، وجود مراحل متعدد، گرافیک عالی و ... اشاره کرد.<br><br>قابل اجرا در اندروید ۲.۲ و بالاتر<br>حجم بازی: ۱۵ مگابایت<br><br><a href="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/9/25/1844909_206.apk">لینک دانلود</a></span></p> text/html 2013-12-26T08:07:53+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp چرا باید زود شام بخوریم؟! http://creationbird.mihanblog.com/post/1901 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="center"> چرا باید زود شام بخوریم؟! </h1><p align="center"><img src="http://baqche.ir/wp-content/uploads/2013/09/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86.jpg" alt="گروه اینترنتی پرنده خبری" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> <p style="color:#fff;" class="lead mb8" itemprop="description" align="justify">اما در زندگی روزانه، به دلایل گوناگون از جمله ترافیک یا سایر مشغله‌ها، معمولاً اکثر ما این قانون را رعایت نمی‌کنیم، اما به راستی فواید خوردن شام در ساعات اولیه شب، به جز تناسب اندام و کاهش وزن چیست؟ در ادامه مطلب، به برخی فواید رعایت این قانون اشاره می‌کنیم.</p> <p align="justify"><span>&nbsp;سوزش معده‌ای که در نتیجه خوردن غذا در ساعات پایانی شب باشد، مانع خواب آرام شما در طول شب می‌شود.<br><br>اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که اخبار مربوط به سلامت و تناسب اندام را پیگیری می‌کنند، حتماً تاکنون بارها از پزشکان و متخصصان تغذیه شنیده‌اید که باید شام را پیش از ساعت ۷ شب خورد. <br><br>اما در زندگی روزانه، به دلایل گوناگون از جمله ترافیک یا سایر مشغله‌ها، معمولاً اکثر ما این قانون را رعایت نمی‌کنیم، اما به راستی فواید خوردن شام در ساعات اولیه شب، به جز تناسب اندام و کاهش وزن چیست؟ در ادامه مطلب، به برخی فواید رعایت این قانون اشاره می‌کنیم. <br><span style="color: #ff0000;"><strong><br>۱ - کمک به کنترل وزن</strong></span><br><br> در ساعات پایانی روز، معمولاً افراد میل به خوردن غذاهای پرکالری و از لحاظ غذایی کم ارزش دارند که عموماً هم در خوردن آن‌ها زیاده‌روی می‌کنند.<br>همچنین اگر شما در طول روز وعده‌ای را حذف کرده باشید یا خوردن شام را به تأخیر اندازید، برای سیر شدن خود حجم بیشتری غذا می‌خورید و در نتیجه کالری بیشتری دریافت می‌کنید. همه این موارد زمانی که با حذف وعده بعدی - یعنی وعده صبحانه - همراه شود، منجر به عکس‌العمل بدن شما به هورمون انسولین ترشح‌شده می‌شود که نتیجه آن افزایش ذخیره‌های چربی در بدن و اضافه‌وزن خواهد بود. <br><span style="color: #ff0000;"><strong><br>۲ - کاهش سوزش معده</strong></span><br><br> سوزش معده یا قلب نوعی حس گرفتگی در سینه، درست پشت قفسه سینه است که ممکن است با خم شدن یا دراز کشیدن بدتر شود. به گفته متخصصان، یکی از راه‌های جلوگیری از ایجاد این سوزش، پرهیز از خوردن وعده‌های غذایی حجیم و پرچرب در ساعات پایانی شب است. خوردن شام در ساعات اولیه شب به دستگاه گوارش شما زمان کافی برای هضم غذا را می‌دهد و خطر افزایش اسید معده و برگشت اسید به مری را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.<br><br>این واقعه که متخصصان آن را با عنوان رفلاکس اسید معده می‌شناسند، معمولاً با سوزش معده و قلب همراه است. دراز کشیدن پس از خوردن غذا سوزش معده و برگشت اسید را بیشتر می‌کند. به همین دلیل وجود چند ساعت فاصله زمانی بین خوردن غذا و دراز کشیدن می‌تواند در کاهش سوزش معده بسیار موثر باشد.<br><span style="color: #ff0000;"><strong><br> ۳ - خوابی آرام‌تر</strong></span><br><br>سوزش معده‌ای که در نتیجه خوردن غذا در ساعات پایانی شب باشد، مانع خواب آرام شما در طول شب می‌شود. دل درد نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که هنگام خواب برای فردی که دیروقت شام خود را میل کرده است به وجود می‌آید.<br><br>مصرف بیش از حد مایعاتی مانند آب، نوشابه، شیر یا حتی غذاهای آب‌دار مانند سوپ باعث می‌شود شما مجبور شوید در طول شب چندین بار برای خالی کردن مثانه خود از خواب بیدار شوید، اما توجه داشته باشید که رفتن به رختخواب با معده خالی و با گرسنگی نیز به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و این موضوع نیز می‌تواند به نوبه خود در خواب اختلال ایجاد کند.<br><br> به همین دلیل متخصصان توصیه می‌کنند افراد قبل از خواب یک میان‌وعده کم حجم و سبک مصرف کنند. غلات آماده مصرف همراه با شیر کم چرب، یا ماست با کمی نان، از جمله گزینه‌های مناسب هستند.<br><span style="color: #ff0000;"><strong><br>۴ - انرژی بیشتر</strong></span><br><br>شروع روز با یک صبحانه خوب و کامل و خوردن وعده‌های مقوی در طول روز نه تنها میزان انرژی شما را افزایش می‌دهد، بلکه عملکرد مغز و اعصاب را نیز بهبود می‌بخشد، اما به تعویق انداختن وعده‌های غذایی نه تنها انرژی شما را کاهش می‌دهد، بلکه باعث پایین آمدن قند خون شما نیز می‌شود و احساس خستگی و کسلی را برای شما ایجاد می‌کند. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، سعی کنید وعده‌های اصلی و میان‌وعده‌های خود را به موقع و منظم مصرف کنید.<br><br>یکی دیگر از دلایل افزایش انرژی ناشی از خوردن شام در ساعات اولیه شب، آرامش بیشتری است که فرد هنگام خواب تجربه می‌کند. خواب آرام شب قبل، باعث افزایش انرژی در روز بعد شده و انگیزه فرد برای ورزش و کنترل وزن بیشتر می‌شود. <br><span style="color: #ff0000;"><strong><br>چند راهکار برای کاهش میل به خوردن در ساعات پایانی شب</strong></span><br><br>_ درست پس از شام دندان‌های خود را مسواک بزنید. این کار هم برای بهداشت دهان و دندان شما مناسب است، هم مزه خمیردندان طعم غذاهایی که بعد از آن خورده می‌شود را تغییر می‌دهد و در نتیجه میل به خوردن غذا را کاهش می‌دهد.<br><br>_ دم نوش‌های گیاهی بنوشید. اگر دوست دارید هنگام تماشای تلویزیون یا گشت و گذار در اینترنت یک چیزی بخورید، دم نوش گیاهی بنوشید. با این کار هم به اصطلاح دهانتان مشغول است، هم کالری اضافی وارد بدن خود نمی‌کنید و هم از خواص متعدد دمنوش‌های گیاهی بهره‌مند می‌شوید.<br><br>_ برای صرف شام زمان تعیین کنید و حتی می‌توانید ساعت خود را کوک کنید تا مثلاً یک ساعت قبل از ساعت ۷ شب به شما یادآوری کند که برای خوردن شام خود یک ساعت دیگر بیشتر فرصت ندارید. <br><br>_ برنامه غذایی خانواده را در صورت لزوم تغییر دهید. شاید لازم باشد به دلیل مشغله کاری اعضای خانواده، از قبل برای نوع و ساعت شام برنامه‌ریزی کنید.</span></p> text/html 2013-12-26T07:52:13+01:00 creationbird.mihanblog.com firooz wp قرآن کریم به همراه تفسیر + دانلود نرم افزار http://creationbird.mihanblog.com/post/1900 <h1 class="mb8" itemprop="name" align="center"> قرآن کریم به همراه تفسیر + دانلود نرم افزار </h1> <p class="lead mb8" itemprop="description">نرم افزار قرآنی مبین بهترین و گرافیکی ترین قرآن کریم برای گوشی های اندرویدی است، این نسخه به همراه ترجمه فارسی و تفسیر روایی البرهان ارائه شده است.</p> <a href="http://www.parsnews.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%84-it-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/107263-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/" title="۱۳۹۲/۱۰/۰۵ ۰۶:۴۵" target="_blank"> <img id="mainImg" class="defloat mr4" itemprop="image" src="http://static.parsnews.com/thumbnail/b20e44qin0w8wkk/dqb7fYvDafW5UBtu3Qtk3A==/24.jpg" alt="قرآن کریم به همراه تفسیر + دانلود نرم افزار" width="280"> </a> <p>&nbsp;قرآن کریم مهم ترین و با ارزشمندترین کتاب تمامی مسلمین در سراسر جهان است، شاید شما روزانه ساعتی از وقت خود را صرف مطالعه و قرائت این کتاب با ارزش می کنید، با دانلود نرم افزار (مبین) می توانید این کتاب را برای همیشه در تلفن همراه هوشمند خود به همراه داشته باشید. نرم افزار قرآن کریم (مبین) از بهترین و پر طرفدارترین نرم افزارهای مذهبی برای گوشی های اندرویدی است. این نرم افزار قرآنی به همراه ترجمه فارسی و تفسیر روایی البرهان ارائه گردیده است. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: نمایش میزان قرائت شده و باقی مانده از هر جزء، امکان نشانه گذاری های متعدد، امکان جستجو، دستیابی به آخرین مطالعه، امکان دسترسی به جزء مورد نظر و ... اشاره کرد.</p> <p><span><br>قابل اجرا در اندروید ۲.۲ و بالاتر<br>حجم نرم افزار: ۷.۳ مگابایت<br><br><a href="http://www.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/1/1862323_366.apk">لینک دانلود</a></span></p>